KURSPLAN
Neurofysiologisk undersökningsmetodik, 7,5 högskolepoäng
Examination Methods within Neurophysiology, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HNEN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: BL1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning inom neurofysiologisk undersökningsmetodik
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi samt patofysiologi
- fördjupning inom cerebrala, neurologiska och neuropsykiatriska sjukdomar och/eller funktionshinder
- ledarskap och lärandestyrt förändringsarbete/förändringspsykologi
- hållbar utveckling och livscykelanalys inom medicinska bildgivande system

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, workshops, litteraturstudier och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 75 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig xamination och skriftliga inlämningsuppgifter vilka redovisas vid seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig examination4,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgifter inklusive seminarier3 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier samt enligt schema.

Kurslitteratur

Karlsson, L. (2017). Psykologins grunder. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Lännergren, J., Westerblad, H., Ulfendahl, M. & Lundeberg, T. (2012). Fysiologi. Lund, Sverige: Studentlitteratur AB.

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal. Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Moore, K. L., Agur, A. M. R. & Dalley, A. F. (2011). Essential Clinical Anatomy. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins.

Norrving, B. (2015). Klinisk neurovetenskap. Stockholm, Sverige: Liber.

Vetenskapliga artiklar samt nedladdningsbara böcker tillkommer.

Senaste upplagan av litteraturen ska användas.