KURSPLAN
Occupational Therapy, Thesis I, 15 högskolepoäng
Occupational Therapy, Thesis I, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HO1T27
Fastställd av: Utbildningsrådet 2016-03-07
Gäller fr.o.m.: 2017-01-23
Version: 1
Diarienummer: 2016/1264 (313) Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Upon completion of the course, the student should be able to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- quantitative, qualitative methods or literature reviews
- ethical principles of research
- defence and opposition of a thesis

Undervisningsformer

The course involves independent work under supervision. Students are required to participate in discussions and seminars using a web-based platform.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

General entry requirements and completed courses on advanced level within Theory of Science and Scientific Method, 15 credits and 15 credits within Occupational Therapy (or the equivalent)..

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination is based on an individually written manuscript in the form of a scientific article, oral presentation of the same manuscript and opposition of a fellow student’s manuscript. In consultation with the examiner the thesis may be done in pairs. In the examination an individual, written self-assessment and reflection of own performance and development of scientific approach and argumentation is also included.

The course is examined by an associate professor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Participation in on-line seminars are mandatory.

Kurslitteratur

Relevant literature based on chosen topic and scientific method including approximately 2000 pages.
Choice of literature will be made in consultation with assigned supervisor.