KURSPLAN
Omvårdnad, examensarbete, 15 högskolepoäng
Nursing Science, Thesis, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HOEC10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-11-15
Reviderad av: Utbildningschef 2020-01-15
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 10
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll


Delkurs 1, 0,0 hp

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av handledning, i grupp såväl som individuellt samt seminarier. Enstaka föreläsningar förekommer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Omvårdnad samt genomgången kurs i Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av att studenter tillsammans genomför ett skriftligt examensarbete samt muntlig presentation av examensarbetet och försvar av detsamma samt opponentskap av andra studenters arbete. I examinationen ingår handledning och att studenterna skriver en individuell självvärdering. Dessutom krävs deltagande vid två examinationsseminarier förutom det egna. Examensarbetet kan skrivas på engelska.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examensrapport inklusive handledning15 hpA/B/C/D/E/FX/F
Respondent- och opponentskap0 hpA/B/C/D/E/FX/F
Deltagande vid två examinationsseminarier0 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser:
Obligatorisk närvaro krävs vid seminarier.

Kurslitteratur

Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde och vetenskaplig metod omfattande ca 2.000 sidor väljs i samråd med handledare.