KURSPLAN
Omvårdnad, examensarbete för magister, 15 högskolepoäng
Nursing Science, Thesis I, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HOET22
Fastställd av: Utbildningsrådet 2011-05-30
Reviderad av: Utbildningsrådet 2017-10-03
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 3
Diarienummer: 2017/3940 (313) Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning av ämnet omvårdnad med inriktning mot vald specialitet eller en av Hälsohögskolans forskningsprofiler
- tillämpning av vetenskapliga metoder
- forskningsetiska principer
- försvar av eget examensarbete
- opposition på examensarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av en distanskurs via nätet med två campusförlagda kursträffar, introduktion och examination. Genomförande innebär självständigt arbete under handledning samt diskussion och seminarier via webbplattform.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik omfattande minst 7,5 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå i ämnet omvårdnad om minst 15 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av ett individuellt eller parvis genomfört skriftligt examensarbete som presenteras och försvaras muntligt vid ett seminarium. Opposition genomförs på kurskamrats examensarbete.

Kursen examineras av docent.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro krävs vid seminarium.

Kurslitteratur

Referenslitteratur
Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde och vetenskaplig metod
väljs i samråd med handledare.