KURSPLAN
Omvårdnad, examensarbete för magister, 15 högskolepoäng
Nursing Science, Thesis I, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HOET22
Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-10-03
Reviderad av: Utbildningsrådet 2019-11-05
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 4
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning av ämnet omvårdnad med inriktning mot vald specialitet eller en av Hälsohögskolans forskningsprofiler
- tillämpning av vetenskapliga metoder
- forskningsetiska principer
- försvar av eget examensarbete
- opposition på examensarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av en webbaserad distanskurs. Genomförandet innebär självständigt arbete under handledning, i grupp såväl som individuellt samt seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser på avancerad nivå i Vetenskapsteori och vetenskapsmetodik omfattande minst 7,5 hp. Dessutom krävs avslutade kurser på avancerad nivå i ämnet omvårdnad om minst 15 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av ett individuellt eller parvis genomfört skriftligt examensarbete som presenteras muntligt samt försvar av detsamma och opponentskap av andra studenters arbete. I examinationen ingår handledning och att studenterna skriver en individuell självvärdering. Dessutom krävs deltagande vid två examinationsseminarier förutom det egna.

Kursen examineras av docent.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examensarbete15 hpA/B/C/D/E/FX/F
Handledningsprocess0 hpA/B/C/D/E/FX/F
Respondent- och opponentskap0 hpA/B/C/D/E/FX/F
Deltagande vid två examinationsseminarier0 hpU/G

Övrigt

Examensarbetet kan skrivas på engelska.

Kurslitteratur

Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde och vetenskaplig metod väljs i samråd med handledare.