KURSPLAN
Orala hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 högskolepoäng
Determinants of Oral Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HOHK10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-01-14
Gäller fr.o.m.: 2020-12-07
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- olika bestämningsfaktorer, exempelvis tobak, farmaka och vanliga sjukdomar samt dess påverkan på den orala hälsan
- litteratursökning
- evidensbaserad vård

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp och Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp och även genomgångna kurser i Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av seminarier och skriftlig inlämningsuppgift.

Examinator är universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig inlämningsuppgift1,5 hpU/G/VG

Kurslitteratur

Daly, B., Watt, R., Batchelor, P., & Treasure, E. (2013). Essential Dental Public Health. Oxford, England: Oxford University Press.

Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2015). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis, MO: Saunders Elsevier.

Greenhalgh, T. (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter: grunden för en evidensbaserad vård. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Utvärdering av metoder inom hälso och sjukvården en metodbok. Tillgänglig via www.sbu.se/sv/var-metod/

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.