KURSPLAN
Oral hälsa, examensarbete för magister, 15 högskolepoäng
Oral Health, Master Thesis (one year), 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HOHT27
Fastställd av: Utbildningschef 2015-09-30
Gäller fr.o.m.: 2017-01-23
Version: 1
Diarienummer: 2015/3387 Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning av ämnet oral hälsovetenskap
- tillämpning av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metoder för systematiska litteraturstudier
- forskningsetiska principer
- försvar av eget examensarbete
- opposition på examensarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med två campusförlagda kursträffar, introduktion och examination. Genomförandet innebär självständigt arbete under handledning samt diskussion och seminarium via lärplattform.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser på avancerad nivå om 15 hp i oral hälsa samt genomgången kurs i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp på avancerad nivå (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av ett självständigt examensarbete. I examinationen ingår också försvar av eget arbete och opponentskap samt en individuell skriftlig självvärdering och reflektion över egen insats och egen utveckling av vetenskapligt arbetssätt samt informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
Examinator
Kursen examineras av docent eller professor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Henricson M (2012). Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

I övrigt väljs relevant litteratur utifrån valt ämnesområde i samråd med handledare.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.