KURSPLAN
Oral hälsa, introduktion, 7,5 högskolepoäng
Oral Health, introduction, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HOIG17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-02-28
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 1
Diarienummer: 2017/ 1389 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- grundläggande begrepp inom oral hälsa
- människosyn och grundläggande värderingar i vården
- teorier och uppfattningar om hälsa och ohälsa
- begreppen prevention och promotion
- tandhygienistprofessionen
- lagar och yrkesetiska regler
- tandutveckling
- tandanatomi
- huvudets och halsens anatomi
- förbättringskunskap
- hållbar utveckling (introduktion)

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, coaching och diskussioner i grupp, laborationer och studiebesök.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av förbättringsarbete. Därutöver sker examination i form av seminarier.

Examinator

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Förbättringsarbete1 hpU/G
Seminarier2,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid gruppdiskussioner.

Kurslitteratur

Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2015). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis: Saunders Elsevier.

Fehrenbach, M., & Herring, SW. (2017). Illustrated anatomy of the head and neck. St.Louis: Elsevier Saunders.

Fehrenbach, M., Popowics. T., & Bath-Balogh. M. (2016). Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy. St.Louis: Elsevier Saunders.

Helgesson, G., & Kvist, T. (2015). Tandvårdens etik. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Holm U. (2009). Det räcker inte att vara snäll: Om empati och professionellt bemötande inom människovårdande yrke. Stockholm: Natur & kultur.

Sjögren, K., & Virdeborn, C. (2013). Hälsofrämjande tandvård. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteratur ska användas.