KURSPLAN
Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 högskolepoäng
Oral Health, Theory based decision and Clinical Practice, 12 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HOKG18
Fastställd av: Utbildningschef 2017-02-28
Reviderad av: Avdelningschef 2019-11-13
Gäller fr.o.m.: 2020-03-09
Version: 6
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- bettutveckling
- cariologi
- parodontologi
- odontologisk radiologi
- strålskydd
- professionellt förhållningssätt och etik i tandvården
- grundläggande näringslära
- basala hygienrutiner i tandvården
- preventiva metoder
- undersökningsmetodik
- hållbar utveckling (ekologiskt, ekonomiskt, socialt)
- mänskliga rättigheter

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, prekliniska övningar, röntgenbildtolkning och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, praktisk tentamen, inlämningsuppgift samt examinationsseminarium.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Praktisk tentamen3 hpU/G/VG
Inlämningsuppgift1,5 hpU/G/VG
Seminarium1,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid röntgenbildtolkning och seminarier.

Kurslitteratur

Dahlén, G., Fiehn, N.-E., Olsen, I., & Dahlgren, U. (2012). Oral microbiology and immunology. Köpenhamn: Munksgaard.

Darby, M.L., & Walsh, M.M. (2015). Dental hygiene. Theory and practice. St. Louis: Saunders Elsevier.

Fehrenbach, M., Popowics. T., & Bath-Balogh. M. (2016). Illustrated Dental Embryology, Histology, and Anatomy. St.Louis: Elsevier Saunders.

Fejerskov, O., Nyvad, B., & Kidd, E. (2015). Dental Caries The Disease and its Clinical Management. Chichester: Wiley-Blackwell.

Instrument *)

Larsson, I., Hasselbalch, L R., Palm, L., & Nylander, S. (2008). Patientkommunikation i praktiken: information, dialog, delaktighet. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Lund, H. (2019). Odontologisk radiologi. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

Nield-Gehrig, J. (2017). Fundamentals of Periodontal Instrumentation & advanced root instrumentation. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Nield-Gehrig, J., & Wilmann, D E. (2016). Foundations of Periodontics for the Dental Hygienist. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Zimmerman, M., Sjöberg, K. (2018). Hygien och smittskydd i tandvården: att förebygga infektioner. Stockholm: Förlagshuset Gothia.

*) Kassett, spegel, undersökningssond, ficksond

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteratur ska användas.