KURSPLAN
Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap, 15 högskolepoäng
Nursing Science - Profession, Subject and Science, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HOPG18
Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-10-03
Reviderad av: Avdelningschef 2020-03-06
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 4
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- omvårdnadsämnets utveckling och grundläggande teorier inom omvårdnad
- konsensusbegreppen; människa, hälsa, samskapande omvårdnad och miljö
- humanistisk värdegrund, mänskliga rättigheter, välfärd, hållbar utveckling och WHOs 17 globala mål
- etiska teorier och principer
- sjuksköterskeprofessionens utveckling och olika professioners ansvarsområden
- hälso- och sjukvårdens verksamhetsfält och organisation samt lagar och författningar som reglerar sjuksköterskeprofessionen
- kvalitet och säkerhet genom omvårdnadens sex kärnkompetenser; personcentrerad vård, teamsamverkan, evidensbaserad omvårdnad, kvalitetsförbättring, säkerhet och informatik
- vårdande förhållningssätt och samskapad omvårdnad
- värderingar, attityder och verktyg för ett kritiskt reflekterande förhållningssätt
- grundläggande vetenskapsteori och vetenskaplig metod
- evidensbaserad omvårdnad
- informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter och tillämpningsövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig tentamen, seminarier, inlämningsuppgifter samt praktisk tillämpning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen; omvårdnad3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig individuell tentamen; evidens och vetenskap2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier4 hpU/G
Inlämningsuppgifter3,5 hpU/G
Praktisk tillämpning1,5 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) utgör 1,5 hp, evidens och vetenskap utgör 4,5 hp av kursens totala 15 hp.

Kurslitteratur

Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (Red.). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm, Sverige: Liber.

Hansson, E., & Freccero, C. (2019). Writing for the Medical Sciences. Konsten att skriva bra på engelska. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Henricson, M. (Red). (2017). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Regeringskansliet. (2017). Globala målen och agenda 2030. Stockholm, Sverige: Regeringskansliet. Hämtad från www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varld-agenda-2030-for-hallbar-utveckling

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Sherwood, G. & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad från www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad från www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/kompetensbeskrivning-for-legitimerad-sjukskoterska

United nations. (1948). The universal declaration of human rights. Hämtad från www.un.org/en/universal-declaration-human-rights

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.