KURSPLAN
Oral hälsa i ett samhällsperspektiv, 7,5 högskolepoäng
Community Oral Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HORN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- globala och nationella mål för tandvården
- hälsomodeller
- hälsopedagogik
- transformativt och coachande ledarskap
- tandvårdsrädsla
- hållbar utveckling och arbetsliv
- människosyn och mänskliga rättigheter
- hälsoekonomi
- entreprenörskap

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av diskussionsseminarier och föreläsningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi – inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Daly, B. (Red.). (2013). Essential dental public health. Oxford: Oxford University Press.

Björngren Cuadra, C. (2005). Tandhygienisters arbete med patienter i ett mångkulturellt samhälle- en studie av migrationsrelaterade frågeställningar och samtal. Malmö: IMER och Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Nathe, C.N. (2011). Dental public health & research: contemporary practice for the dental hygienist. Upper Saddle River, N.J.: Pearson.

Poulter, J., & Seymour, R. A. (Red.). (2003). Oral health: a multidisciplinary approach. London: Royal Society of Medicine Press.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.