KURSPLAN
Ortopedteknik, fortsättningskurs, 30 högskolepoäng
Prosthetics and Orthotics, Intermediate Course, 30 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: HOTN11
Fastställd av: Ordförande 2011-01-17
Reviderad av: Utbildningsrådet 2016-11-14
Gäller fr.o.m.: 2017-01-23
Version: 4
Diarienummer: 2016/4563 (313) Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Ortopedteknik

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Delkurs 1, 6,0 hp
- fotortoser (inlägg)
- ortopediska skor
- patientens väg genom rehabiliteringsprocessen, från behovsanalys till färdigt hjälpmedel
- aktuell forskning och evidens inom området
- gällande lagar och avtal för patientrelaterat arbete
- arbetsmiljöfrågor
- arbetshygien

Delkurs 2, 6,0 hp
- ankel-fot-ortoser (AFO)
- aktuell forskning och evidens inom området

Delkurs 3, 7,5 hp
- proteser för transtibialt amputerade
- delfots- och symesproteser
- aktuell forskning och evidens inom området

Delkurs 4, 3,0 hp
- övre extremitetens proteser
- övre extremitetens ortoser
- aktuell forskning och evidens inom området

Delkurs 5, 7,5 hp
- proteser för transfemoralt amputerade
- aktuell forsking och evidens inom området

Undervisningsformer

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och laborationer varav några omfattar patientmöten.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser från läsår 1 på Ortopedingenjörsprogrammet samt genomgångna kurser i Tillämpad mekanik och materiallära, 15 hp samt Biomekanik, 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination genomförs i form av: delkurs 1 och 5 i form av var sin individuell skriftlig inlämningsuppgift och var sitt gruppseminarium, delkurs 2 och 3 i form av var sitt gruppseminarium samt skriftlig redovisning och delkurs 4 i form av en skriftlig tentamen. För samtliga delkurser där patienter ingår bedöms förhållningssätt vid möte med en patient.

Examination av hela kursen görs genom sammanvägning av delkursernas resultat.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 1, rapport6 hpA/B/C/D/E/FX/F
Delkurs 26 hpA/B/C/D/E/FX/F
Delkurs 37,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Delkurs 43 hpA/B/C/D/E/FX/F
Delkurs 5, rapport7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Delkurs 5, seminarie0 hpU/G
Delkurs 1, seminarie0 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och laborationer.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/
oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Lusardi, M., Jorge, M., & Nielsen, C. (2013). Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. St.Louis: Saunders Elsevier.

McRae, R. (2010). Clinical Orthopaedic Examination. Edinburgh: Churchill Livingstone.

Smith, D.G., Michaels, J.W., & Bowker, J.H. (Eds.). (2004). Atlas of Amputations and Limb Deficiencies: Surgical, Prosthetic and Rehabilitation Principles. Rosemont, Illinois: American Academy of Orthopaedic Surgeons.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.