KURSPLAN
Patientsäkerhet I, 7,5 högskolepoäng
Patient Safety I, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: HP1R28
Fastställd av: Utbildningschef 2017-10-03
Reviderad av: Utbildningschef 2019-06-25
Gäller fr.o.m.: 2019-08-26
Version: 3
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: HS1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- säkerhet och systemsyn
- organisation och kultur
- mänskliga faktorn – människan som resurs för säkerhet
- verktyg och metoder för patientsäkerhet och resiliens
- lagar och föreskrifter

Undervisningsformer

Kursen tillämpar blandad lärform (blended learning), där självstudier kombineras med campusträffar och webbaserade moment.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp i en utbildning inom vård, medicin, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 hp eller motsvarande och minst två års erfarenhet inom Hälso- och sjukvårds- eller omsorgsområdet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genomKursen examineras av disputerad lärare.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid slutseminarium.

Kurslitteratur

Ödegård, S. (Red.). (2013). Patientsäkerhet: teori och praktik. Malmö:Liber.

Ödegård, S. ( Red.). (2019). Säker vård – nya perspektiv på patientsäkerhet. Malmö:Liber.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar kan tillkomma.