KURSPLAN
Product Realisation, 7,5 högskolepoäng
Product Realisation, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HPCR20
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-05-14
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 1
Diarienummer: Department of Rehabilitation
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Tekniska området
Ämnesgrupp: TE9
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Produktutveckling

Lärandemål

Upon completion of the course the student should have the ability to:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- product realisation process -theoretical, organisational and scientific frameworks
- content, working methods and environment conditions of the stages in the product realisation process
- relevant product development, industrial design and information technology methods
- group dynamics, leadership and communication in the different stages of the product realisation process
- multicultural aspects of communication and work

Undervisningsformer

The course is implemented through lectures, workshops, individual assignments and project work in groups.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a Bachelor's degree or equivalent (i.e. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) in Prosthetics and Orthotics or Mechanical engineering. Proof of English proficiency is required.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written exam5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Project2,5 hpU/G