KURSPLAN
Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 högskolepoäng
Pathophysiology and Pharmacology, Focusing on Oral Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: HPFA18
Fastställd av: Utbildningsrådet 2016-09-27
Reviderad av: Utbildningschef 2018-05-22
Gäller fr.o.m.: 2018-12-10
Version: 6
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- vanliga sjukdomar och sjukdomsbehandling som kan ha betydelse för den orala hälsan och tandvårdsbehandling, så som hjärt-kärlsjukdomar, luftvägssjukdomar, mag-tarmsjukdomar, neurologiska sjukdomar, endokrina sjukdomar och reumatiska sjukdomar
- grundläggande farmakologi; farmakologiska begrepp, farmakodynamik och farmakokinetik
- farmakologisk smärtbehandling
- basal hjärt-lungräddning

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och ett grupparbete.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Anatomi och fysiologi grundkurs 7,5 hp. (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av aktivt deltagande i ett seminarium och vid HLR-utbildning samt en individuell skriftlig tentamen.

Examinator
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig tentamen17,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
HLR0 hpU/G
Seminarium0 hpU/G
1 Bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment godkänts.

Kurslitteratur

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

FASS Vårdpersonal. Stockholm: LIF. [Hämtad 2015-06-25]. http:www.fass.se/LIF/startpage

Läkemedelsverket. (2014).
Läkemedelsboken 2014. [Hämtad 2015-06-25]. http:www.lakemedelsboken.se

Tandvårdens läkemedel 2016-2017. Råd och rekommendationer för
läkemedelsanvändning inom tandvården. Tillgänglig via http://www.lul.se.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.