KURSPLAN
Personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt vid vård av äldre, 7,5 högskolepoäng
Personcentered and Family-focused Approach in the Care of Older People, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HPFR20
Fastställd av: Utbildningschef 2020-02-27
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Institute of Gerontology
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- etik
- familjefokuserad omvårdnad
- personcentrerad vård
- samtal med äldre, anhöriga och familj
- samtalsmetodik och samtalsanalys.

Undervisningsformer

Undervisningen bygger på ett problembaserat tänkande med aktivt kunskapssökande,
samt ett integrerat lärande. Den lärarledda undervisningen utgörs av inspelade
föreläsningar, arbete i grupp och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet omfattande sjuksköterskeexamen om 180 hp eller filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

För godkänt betyg ska de förväntade studieresultaten vara uppnådda.

För betyget Godkänd i kursen krävs detta betyg på examinationsuppgift 1 och 2.
Kursens betygskriterier framgår för varje examinationsuppgift och utgör underlag för
betygssättning.
Om universitetet beslutat att en student har rätt till särskilt pedagogiskt stöd på grund av
funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller att studenten
genomför provet på ett alternativt sätt.
Förnyad examination ges i enlighet med Lokala regler för kurs och examination på
grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Muntlig och skriftlig examination i grupp3 hpU/G
Skriftlig individuell hemtentamen4,5 hpU/G

Kursvärdering

Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs kursvärdering.
Resultat och analys av genomförd kursvärdering ska skyndsamt återkopplas till de
studenter som genomfört kursen. Studenter som deltar vid nästa kurstillfälle erhåller
återkoppling vid kursstart. Kursvärdering genomförs anonymt.
Överlappning
Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med följande kurser som helt eller delvis
överlappar innehållet i denna kurs: 4VÅ270, 7,5 hp

Kurslitteratur

Benzein, E., Hagberg, M. & Saveman, BI. (2017). Att möta familjer inom vård och omsorg. Lund, Sverige: Studentlitteratur, (288 s). ISBN: 9789144115870

Blomqvist, K., Edberg, AK., Ernst Bravell, M., & Wijk, H. (2017). Omvårdnad & äldre. Lund, Sverige: Studentlitteratur, (701 s). ISBN: 9789144102795

Dahlberg, K., & Ekman, I (red.) (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård att bli lyssnad på och förstådd. Stockholm, Sverige: Liber, (356s). ISBN: 9789147112715

Edberg, AK., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H., & Öhlén, J. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund. Sverige: Studentlitteratur, (264 s). ISBN: 9789144071459

Ekman, I. (Red.). (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Stockholm, Sverige: Liber, (261 s). ISBN: 9789147114054

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund, Stockholm, Sverige: Studentlitteratur, (406 s). ISBN: 9789144120539

Aktuella vetenskapliga artiklar, styrdokument oc författningar tillkommer.