KURSPLAN
Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre, 7,5 högskolepoäng
Mental Health in Old Age, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HPHG16
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-03-30
Gäller fr.o.m.: 2016-04-04
Version: 1
Diarienummer: 2015/1281 (313) Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- äldres psykiska hälsa
- psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar under åldrandet
- utredning, behandling, vård och omsorg
- bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
- etiska aspekter
- närståendes situation

Undervisningsformer

Kursen genomförs som nätbaserad kurs i form av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst ett års arbete inom psykiatri eller vård och omsorg av äldre, eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter samt två diskussionsuppgifter i grupp.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Rolfner Suvanto, S. (Red). (2014). Äldres psykiska hälsa och ohälsa. Prevention förhållningssätt och arbetsmetoder. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
Socialstyrelsen. (2012). Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd. [Hämtad 2015 02 11]. http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-22
Socialstyrelsen. (2013). Psykisk sjukdom bland äldre och behandling inom vården. [Hämtad 2015 02 11]. http:www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-6-22
Sparring Björkstén, K. (Red). (2013). Äldrepsykiatri: kliniska riktlinjer för utredning och behandling. Svenska Psykiatriska Föreningen. Stockholm: Gothia Fortbildning AB.
Tillkommer vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.