KURSPLAN
Arbetsterapi och pedagogik, 4,5 högskolepoäng
Occupational Therapy and pedagogics, 4.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HPKN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- pedagogiska teorier
- lärprocesser
- information, undervisning och handledning

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, workshops och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser motsvarande 60 hp från kurserna Arbetsterapi i yrke och forskning 30 hp, Aktivitet och utveckling genom hela livet 30 hp och/eller Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom 30 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig examination och seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig examination3,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier1 hpU/G

Kurslitteratur

Egidius, H. (2009). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur.

Klang Söderkvist, B. (2013). Patientundervisning- ett aktivt lärande. Lund: Studentlitteratur.

Tveite. S. (2018). Hälsopedagogik. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer