KURSPLAN
Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 högskolepoäng
Person-Centred Nursing Care in Practice, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: HPTN13
Fastställd av: Utbildningschef 2014-05-12
Reviderad av: Utbildningschef 2018-05-23
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 8
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- teorier, modeller, begrepp och metoder inom omvårdnad
- etik
- lagar och författningar
- förebyggande, rehabiliterande och palliativ omvårdnad
- tillämpning av omvårdnadsprocessen samt dokumentation i komplexa omvårdnadssituationer inom allmänsjuksköterskans kompetensområde
- principer, metoder och tekniker i omvårdnad
- läkemedelshantering
- informationsteknik
- interprofessionell teamsamverkan
- kompetensutveckling
- metodförbättring och kvalitetssäkring
- vårdmiljö

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier med inkluderande seminarier, tillämpning i laborativ miljö, seminarier samt uppgifter som bearbetas individuellt eller i grupp.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 45 hp inom Omvårdnad inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Introduktion till omvårdnad, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad I, 15 hp, samt Personcentrerad omvårdnad II, 15 hp eller motsvarande samt genomgången kurs Ledarskap i personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp och Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp (eller motsvarande kunskaper)..

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom en examination i laborativ miljö och en individuell skriftlig reflektion samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Som underlag för examinationen ingår även VFU-handledarens bedömning av studenten.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination i laborativ miljö6,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individuell skriftlig reflektion1 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift1 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning6,5 hpU/G/VG

Övrigt

Verksamhetsförlagd utbildning genomförs enligt Peer-Learningmodellen, se MILO Peer-Learning.
288 timmar ska vara jämnt fördelat över VFU-perioden varav minst 224 timmars närvaro ska ske inom kursens sju första veckor och minst 64 timmar under kursen i kommande 2-veckorsplacering.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps-och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Almås, H. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB.

Almås, H. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 2. Stockholm: Liber AB.

Boman, L. & Wikström, L. (2014). Medicinsk teknik Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur.

Eide, H., & Eide, T. (2007). Omvårdnadsorienterad kommunikation - Relationsetik, samarbete och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur.

Ekman, J. (Red). (2014). Personcentrering i hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik. Stockholm: Liber.

Jasper, M. (2013). Beginning reflective practice. Cengage Learning E.M.E.A.

Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur.

Sherwood, G.& Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Studentlitteratur. Lund.

Sandman, L & Kjellström, S. (2013)). Etikboken - Etik för vårdande yrken, Lund: Studentlitteratur.

Lagar och författningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Litteratur från tidigare kurser integreras.