KURSPLAN
Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv, 15 högskolepoäng
Person-Centred Care - a Life Cycle Approach, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HPVG18
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-06-01
Reviderad av: Ordförande 2020-06-22
Gäller fr.o.m.: 2020-09-28
Version: 4
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- personcentrerad vård utifrån individens grundläggande behov i det korta mötet
- personcentrerad vård till barn, vuxna och äldre
- etiska teorier och principer samt beslutsmodeller och professionsetik
- kommunikation och interprofessionell interaktion
- bedömning, planering, genomförande och utvärdering av vård inom områdena; cirkulation, andning, nutrition, elimination, aktivitet, hud och smärta
- principer, metoder och tekniker i samband med personcentrerad vård
- patientsäkerhet
- läkemedelshantering
- läkemedelsberäkning II

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, studieuppgifter, tillämpningsövningar på kliniskt träningscenter (KTC) samt verksamhetsförlagd utbildning med inklusive seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av praktisk tillämpning, skriftliga inlämningsuppgifter, seminarium och skriftliga tentamen. Som underlag för examinationen ingår även bedömning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Prakt. tillämpn. i grupp inkl. skrift. inlämn. uppg. och sem3 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift och seminarium1 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning4,5 hpU/G
Individuell skriftlig rapport (VFU) och seminarium3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individuell skriftlig tentamen i läkemedelsberäkning II0,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen3 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Tentamen i läkemedelsberäkning I sker i kursen Farmakologi, grundkurs, 7,5 hp.
Verksamhetsförlagd utbildning genomförs enligt Peer-Learningmodellen.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) omfattar lägst 105 timmar. Timmarna ska fördelas jämnt över VFU-perioden.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Almås, H. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm, Sverige: Liber AB.

Almås, H. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 2. Stockholm, Sverige: Liber AB.

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Boman, L., & Wikström, C. (2014). Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Ekman, I. (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik. Stockholm, Sverige: Liber.

Hagren, B. (2016). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

McCormack, B., Dewing, J., & McCance, T. (2011). Developing Person-Centred Care: Addressing Contextual Challenges Through Practice Development. ANA Periodicals, The Online Journal of Issues in Nursing 16 (2) 1-15.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.
Tillkommer lagar och författningar.