KURSPLAN
Radiografi, examensarbete, 15 högskolepoäng
Radiography, Thesis, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HREP13
Fastställd av: Utbildningsrådet 2012-10-08
Reviderad av: Avdelningschef 2014-12-16
Gäller fr.o.m.: 2015-01-19
Version: 2
Diarienummer: 2014/4286-122 Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna;

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning inom valt ämnesområde
- kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metod vid litteraturstudier
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition av examensarbeten

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av handledning i par alternativt individuellt samt seminarier. Enstaka föreläsningar kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet Grundl. behörighet samt genomgångna kurser om 70,5 hp inom huvudområdet radiografi (inklusive Vetenskaplig fortsättningskurs inom Radiografi 7,5 hp) varav 63 hp avslutade (inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp) (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en parvis genomförd skriftlig och muntlig presentation av examensarbete samt försvar och opponentskap. I samråd med examinator kan examensarbetet genomföras individuellt. Betygsgrundande är även arbetsprocessen under kursen.

Examinator

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro krävs vid handledningstillfällen och seminarier.

Kurslitteratur

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
Dahlström, G. (2003). Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning. Lund: Studentlitteratur.
DePoy, E., & Gitlin, L. N. (1999). Forskning - en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.
Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2008). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Lund: Studentlitteratur.
Henricson M (2012). Vetenskaplig Teori och metod -från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. (2008). Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Stockholm: Vårdförbundet. [Hämtad 2014-12-10]. http:www.vårdförbundet.se.
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. (2011). Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska. Stockholm: Vårdförbundet. [Hämtad 2014-12-10]. http:www.swedrad.com.
Wahlgren. L. (2012). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Hämtad 2014-12-10]. http://www.codex.vr.se.
Relevant litteratur utifrån valt ämnesområde och vetenskaplig metod omfattande ca 2000 sidor väljs i samråd med handledare.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.