KURSPLAN
Radiografi, introduktionskurs, 7,5 högskolepoäng
Introductory course in Radiography, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2019
Kurskod: HRIG10
Fastställd av: Ordförande 2010-03-02
Reviderad av: Avdelningschef 2017-06-15
Gäller fr.o.m.: 2017-08-28
Version: 7
Diarienummer: 2017/2478 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

- introduktion till undersökningsmetodik inom radiografi
- yrkesroll och ansvarsområde
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- allmän och speciell bakteriologi och virologi
- antibiotika och antibiotikaresistens
- lagar och förordningar relevanta för kursen
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- hälsa och sjukdom
- patientomhändertagande
- kvalitetsarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, laboration, grupparbete och fältstudier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig redovisning av dagboksanteckningar från fältstudier. Därutöver sker muntlig redovisning av två uppgifter individuellt och i grupp vid seminariet samt en individuell skriftlig tentamen.

Examinator

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser

Obligatorisk närvaro vid fältstudier.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/
oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Arlebrink, J. (2013). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Edberg, A-K., & Wijk, H. (2009). Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur.

Landelius, A-C. (2010). Sekretess inom hälso och sjukvården - En introduktion. Polen: Studentlitteratur.

Melhus, Å. (2010). Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor. Stockholm: Nordstedts.

Raadu, G. (2010). Författningshandboken. Stockholm: Liber AB.


Svensk förening för röntgensjuksköterskor. (2011). Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska. Stockholm: Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Hämtad från http:www.swedrad.com.

Svensk förening för röntgensjuksköterskor. (2008).
Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Stockholm: Vårdförbundet. Hämtad från http: www.vårdförbundet.se

Sveriges Kommuner och Landsting. (2005). Att mäta för att veta. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Hämtad från http://www.skl.se.


Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.