KURSPLAN
Radiografi - Klinisk baskurs, 7,5 högskolepoäng
Radiography - Clinical Basics, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HRKN18
Fastställd av: Utbildningsrådet 2017-10-03
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 3
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- förhållningssätt i det mellanmänskliga mötet i en högteknologisk kontext
- stickteknik, puls, blodtryck, syresättning
- ergonomi i samband med undersökning
- sjukdomslära i relation till akuta vårdsituationer
- hantering och administrering av läkemedel med fokus på kontrastmedel
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- patientsäkerhet och dokumentation vid akuta vårdsituationer i den peri-radiografiska processen
- likabehandling i den peri-radiografiska processen
- interprofessionellt arbetssätt i den peri-radiografiska processen
- vetenskapligt skrivande

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier, praktisk träning av medicintekniska moment i laborativ miljö samt verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 60 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammet 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell skriftlig uppgift som redovisas muntligt vid seminarium och praktisk examination i medicintekniska moment.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig examination3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarium1,5 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning och praktisk examination3 hpU/G

Övrigt

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU-placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Almås, H., Stubberud, D-G., & Grönseth, R. (Red.). (2013). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm, Sverige: Liber AB.

Almås, H., Stubberud, D-G., & Grönseth, R. (Red.). (2013). Klinisk omvårdnad 2. Stockholm, Sverige: Liber AB.

Aspelin, P. & Pettersson, H. (2008). Radiologi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Boman, L., & Wikström, C. (2019). Medicinsk teknik – teori, planering och genomförande. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Ekman, I. (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. Stockholm, Sverige: Liber.

Koskinen, S.K., & Blanco Sequeiros, R. (Red.). (2017). Akut radiologi. Stockholm, Sverige: Liber.

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerade röntgensjuksköterskor. Stockholm: Vårdförbundet. www.sfr.se/www.vardforbundet.se

Vårdförbundet. (2008). Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Stockholm: Vårdförbundet. www.sfr.se/ www.vardforbundet.se

Willman, A., Stoltz, P., Bahtsevani, C., Nilsson, R., & Sandström, B. (2016). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund, Sverige: Studentlitteratur.


Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar tillkommer liksom SBU-rapporter och rapporter i anknytning till röntgensjuksköterskans profession, personcentrerad vård och kommunikation.