KURSPLAN
Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fortsättningskurs, 15 högskolepoäng
Methodology of Radiography, Intermediate Course, 15 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: HRMN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Gäller fr.o.m.: 2019-01-21
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: MT2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- omvårdnad relaterat till radiografi i ett multikulturellt samhälle
- fördjupning i bildkriterier och projektionslära inom konventionell röntgen och datortomografi
- basal teknik och metodik gällande datortomografi och magnetisk resonanstomografi
- säkerhetsföreskrifter vid magnetisk resonanstomografiundersökning
- hantering och användning av kontrastmedel och läkemedel inom röntgen, ultraljud, magnetisk resonanstomografi
- sjukdomslära och diagnostik riktat mot buk och centrala nervsystemet
- kvalitetssäkring och förbättringsarbeten
- dokumentation i radiologiskt informationssystem och bildarkiveringssystem

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom röntgensjuksköterskeprogrammets 180 hp, varav 60 hp från första året skall vara avslutade. För att studenten skall kunna ha VFU måste praktiska moment ifrån tidigare kurser vara avslutade.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av individuell klinisk examination i konventionell röntgen, inlämningsuppgifter och seminarium, samt verksamhetsförlagd utbildning där handledarens skriftliga bedömning utgör en del i examinationen.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell klinisk examination1 hpU/G/VG
Inlämningsuppgift patientfall3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Inlämningsuppgift förbättringsarbete1 hpU/G
Seminarium1 hpU/G
VFU (verksamhetsförlagd utbildning)9 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid introduktion, verksamhetsförlagd utbildning (minst 32 h/vecka under de sex VFU-veckorna) samt vid seminarier.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Allisy-Roberts P., & Williams J. (2008). Farr’s Physics for Medical Imaging. UK: Elsevier.

Almås, H., Stuberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB.

Almås, H., Stubberud, D-G., & Grønseth, R. (Red.). (2013). Klinisk omvårdnad 2. Stockholm: Liber AB.

Aspelin, P., & Pettersson, H. (2008). Radiologi. Lund: Studentlitteratur.

Heise Löwgren, C. (2017). Författningshandboken. Stockholm: Liber.

Hofer, M. (2010). CT Teaching Manual: A Systematic Approach to CT Reading. New York: Thieme.

Koskinen, S., & Sequeiros, R., B. (2017). Akut Radiologi. Stockholm: Liber AB.

Moeller, T., & Reif, E. (2009). Pocket Atlas of Radiographic Positioning. Stuttgart: Thieme.

Moeller, TB. (2013). Pocket atlas of sectional anatomy: vol. 1. Head Neck. Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. Stuttgart: Thieme.

Moeller, TB., & Reif, E. (2013). Pocket atlas of sectional anatomy: vol. 2. Thorax, abdomen and pelvis. Computed Tomography and Magnetic Resonance Imaging. Stuttgart: Thieme.

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. (2008). Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor. Stockholm: Vårdförbundet.Tillgänglig via www.vardforbundet.se

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor. (2011). Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska. Stockholm: Vårdförbundet. Tillgänglig via www.vardforbundet.se

Sveriges Kommuner och Landsting. (2006). Gör och lär. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig 2017-09-07. webbutik.skl.se/sv/artiklar/gor-och-lar-ett-smakprov-pa-forbattringskunskapens-teori-och-praktik-i-halso-och-sjukvarden-2.html.

Sveriges Kommuner och Landsting. (2005). Att mäta för att veta. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillgänglig 2017-09-07. webbutik.skl.se/sv/artiklar/att-mata-for-att-veta-praktiska-rad-och-tips-om-matning-och-uppfoljning-i-samband-med-utvecklings-oc.html.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.