KURSPLAN
Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i axiala skelettet II, 7,5 högskolepoäng
Radiography - Primary Image Review and Image Processing at Acute Injuries in the Axial Skeleton, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HRPS26
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-05-25
Gäller fr.o.m.: 2016-01-25
Version: 1
Diarienummer: 2015/898 (313) Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- normala anatomiska variationer inom det axiala skelettet
- patologi inom det axiala skelettet
- differentialdiagnoser
- bedöma bildkvalitet
- den peri-radiografiska processen

Undervisningsformer

Kursen ges som distanskurs via nätet med tre träffar på campus med föreläsningar, seminarier och workshops.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt röntgensjuksköterskeexamen,180 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs genomgången kurs om 7,5 hp i primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i extremiteterna I eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras med tre individuella skriftliga uppgifter, varav en redovisas muntligt samt en individuell skriftlig tentamen. Alla delmoment i kursen måste vara godkända för godkänt slutbetyg på kursen.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid campusförlagda moment.

Kurslitteratur

Aspelin, P., & Pettersson, H. (2008). Radiologi. Lund: Studentlitteratur.

Ballinger, P.W., & Frank, E.D. (2003). Merrill´s atlas of radiographic positions and radiologic procedures. Vol.1. St.Louis: Mosby.

Feneis, H. (2006). Anatomisk bildordbok. Stockholm: Liber.

Möller,T. (2000). Normal findings in radiography. NewYork: Thieme.

Tortora, G. (2007). Introduction to the human body the essentials of anatomy and physiology. Harlow, England: Benjamin Cummings.

Weir, J. (2009). Imaging Atlas of Human Anatomy. Philadelphia: Elsevier.

European guidelines. [Hämtad2015-02-24]. ftp://ftp.cordis.lu/pub/fp5-euratom/docs/eur16260.pdf

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplagan av kurslitteraturen skall användas.