KURSPLAN
Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Addiction and Substance Misuse, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSBR25
Fastställd av: Utbildningsrådet 2015-01-12
Reviderad av: Avdelningschef 2020-05-27
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupad kunskap gällande missbruk och beroende
- nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård
- olika behandlingsmodeller för missbruks- och beroendevård
- genderperspektiv inom missbruk och beroendefältet
- läkemedelsassisterad underhållsbehandling
- narkotika- och alkohollagstiftningen i ett svenskt och internationellt perspektiv
- diagnostiska instrument som ADDIS (Alkohol- och drogdiagnosinstrument) och SCID (Structured Clinical interview)
- bedömningsinstrument som ASI (Addiction Severity Index) och ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis)
- tvångsvård
- samsjuklighet
- brukarperspektiv
- anhörighetsperspektiv, barn-föräldrar
- ungdomars bruk av alkohol och narkotika
- förebyggande arbete/prevention inom missbruk- och beroendevård

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarium samt uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i socialt arbete om 150 hp samt genomgångna kurser Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp och Socialt arbete, examensarbete, 15 hp alternativt Socionomexamen inklusive examensarbete om 15 hp eller motsvarande kunskaper alternativt kandidatexamen i socialt arbete (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en skriftlig tentamen och ett seminarium.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser:
Obligatorisk närvaro vid seminarium.

Kurslitteratur

Ander, B., Abrahamsson, A., & Bergnehr, D. (2017). "It is ok to be drunk, but not to drunk", party, socialising, drinking ideals, and learning trajectories in Swedish adolescent discourse on alcohol use. Journal of Youth Studies, 09 August 2017, Vol.20(7).

Ander, B., Fransson, E., Bergnehr, D. & Gerdner, A. (2020). Onset of substance use among early adolescents in Sweden. Journal of Social Work Practice in the Addictions Vol.20(2). 2020

Fahlke, C. (Red.) (2012). Handbok i missbrukspsykologi – teorier och tillämpning. Liber, Sverige: Stockholm.

Gerdner, A. (2015). Diagnosinstrument för substansberoende - MINI, SCID-I, eller ADDIS? Best Practice 2015, Vol.6(23).

Johnson, B., Richert, T., & Svensson, B. (2017). Alkohol- och narkotikaproblem. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Kronbäck, M., & Asmussen Frank V. (2013). Perspectives on daily cannabis use: Consumerism or a problem for treatment? Nordic Studies On Alcohol And Drugs Vol.30. 2013.

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. Stöd för styrning och ledning. Preliminär version, Socialstyrelsen.

Skogens, L. & von Greiff, N. (2015). Behandlingens mekanismer -klientens och behandlingspersonalens beskrivningar av förändringsprocesser i samband med behandling för missbruksproblem. Socionomen Vol.3. 2015

Storbjörk, J. (2011). Gender differences in substance use, problems, social situation and treatment experiences among clients entering addiction treatment in Stockholm. Nordic Studies On Alcohol And Drugs Vol.28.2011.

Von Greiff, N., & Skogens, L. (2012). Förändringsprocesser i samband med missbruksbehandling – vilka faktorer beskriver klienter som viktiga för att initiera och bibehålla positiva förändringar? Nordic Studies On Alcohol And Drugs Vol.29.2012.

Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.