KURSPLAN
Socialt arbete, examensarbete, 15 högskolepoäng
Social Work, Thesis, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSEP10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2010-08-24
Reviderad av: Avdelningschef 2017-02-24
Gäller fr.o.m.: 2017-04-03
Version: 3
Diarienummer: 2017/913 (313) Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G2E
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Kursen behandlar:
- fördjupning inom socialt arbete
- tillämpning av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
- tillämpning av forskningsetiska principer
- genomförande av litteraturöversikt
- vetenskapligt rapportskrivande
- försvar och opposition av examensarbeten
- terminsreflektion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av parvis författat examensarbete med handledning samt seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 120 hp (termin 1-4) inom socionomprogrammet samt genomgångna kurser i socialt arbete om 30 hp (termin 5) inom socionomprogrammet. Dessutom krävs genomgången kurs Vetenskapteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en parvis genomförd skriftlig och muntlig presentation av examensarbete samt försvar och opponentskap samt en individuell skriftlig självvärdering. I examinationen ingår också deltagande i ytterligare två seminarier. Dessutom ingår en skriftlig individuell terminsreflektion som även diskuteras muntligt vid ett seminarium.

Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Uppsats15 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid handledning och seminarier.

Kurslitteratur

Hartman, S. (2005). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm: Natur & Kultur.

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2014). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber.

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. (elektronisk). Vetenskapsrådet. Hämtad 2017-02-24 https:/publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/

Tillkommer relevant litteratur utifrån valt ämnesområde omfattande ca 2000 sidor. Litteratur väljs i samråd med handledare.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Övriga läromedel

Jönköpings Högskolebibliotek. Sök och skrivhjälp. Hämtad 2017-02-24 http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/vetenskapliga-publikationer---en-introduktion.html