KURSPLAN
Socialt arbete, examensarbete I, 15 högskolepoäng
Social Work, Thesis I, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSET27
Fastställd av: Utbildningschef 2016-03-16
Gäller fr.o.m.: 2017-01-23
Version: 1
Diarienummer: 2016/909 (313) Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1E
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs inom följande områden kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- fördjupning inom valt ämnesområde inom ramen för socialt arbete
- tillämpning av kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
- forskningsetiska principer
- försvar och opposition av examensarbeten

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av en distanskurs med två campusträffar. Undervisningen ges i form av handledning och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i socialt arbete eller Socionomexamen 210 hp alternativt Social omsorgsexamen (120 p). I samtliga tre examina ska ingå ett avslutat examensarbete om minst 15 hp. Dessutom krävs avslutade kurser om 15 hp i Socialt arbete på avancerad nivå och genomgången kurs i Vetenskapsteori och vetenskaplig metod, 15 hp på avancerad nivå (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examinationen är baserad på en individuell skriftlig redovisning och muntlig presentation av examensarbetet samt genomförd opposition på kurskamraters examensarbete. I examinationen ingår också en individuell skriftlig självvärdering och reflektion över egen insats och egen utveckling av ett vetenskapligt arbetssätt.

Kursen examineras av docent/professor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro krävs vid kursintroduktion och examination.

Kurslitteratur

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Bui, Y., N. (2009). How to write a master's thesis. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, Inc.