KURSPLAN
Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor, 15 högskolepoäng
Human Diseases and Pharmacology for Nurses, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSFN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Reviderad av: Avdelningschef 2019-08-12
Gäller fr.o.m.: 2018-06-26
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Innehåll

Innehållet i kursen utgörs av; läkemedelsberäkning, allmän farmakologi, sjukdomslära med farmakoterapi 1 och sjukdomslära med farmakoterapi 2.

Läkemedelsberäkning (1 hp)
- enhetsomvandling
- läkemedelberäkning i samband med tablett, flytande läkemedel, injektion, kräm och salva
- läkemedelsberäkning vid spädning och infusion
- beräkningar vid syrgasbehandling

Allmän farmakologi (3 hp)
- farmakodynamik
- farmakokinetik
- interaktioner och biverkningar


Sjukdomslära och farmakoterapi 1 (5 hp)
Patofysiologi, diagnostik och behandling/farmakoterapi inom följande områden:
- kardiovaskulära systemet
- respirationssystemet
- diabetes
- mage och tarm

Sjukdomslära och farmakoterapi 2 (6 hp)
Patofysiologi, diagnostik och behandling inom följande områden:
- endokrina systemet*
- nervsystemet
- smärta*
- blod, inklusive transfusionsmedicin
- tumörlära
- ortopedi
- njurar och urinvägar
- reumatologi
- kirurgi och anestesi
- vätske-elektrolyt-syra-basbalans

* inkluderar farmakoterapi

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, räkne- och tillämpningsövningar, gruppövningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15 hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3 hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5 hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 2 eller motsvarande kunskaper. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5 hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftliga individuella tentamina och seminarier.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen – läkemedelsberäkning 11 hpU/G
Skriftlig individuell tentamen - allmän farmakologi3 hpU/G
Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 14,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig individuell tentamen - sjukdomslära och farmakoterapi 25,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminarier1 hpU/G

Kurslitteratur

Ekwall, A., Jansson, A. (Red.). (2016). Omvårdnad & medicin. Lund: Studentlitteratur.

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.

Hagren, B. (2016). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.

Henriksson, O., & Lennermark, I. (2012). Värt att veta om vätskebalans. Lund: Studentlitteratur.

Kumlien, C., & Rystedt, J. (Red.). (2016). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur.

Simonsen, T., Aarbakke, J., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi I. Stockholm: Natur & Kultur.

Simonsen, T., Aarbakke, J., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi II. Stockholm: Natur & Kultur.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.