KURSPLAN
Sjukdomslära med förskrivningsrätt, 7,5 högskolepoäng
Pathology and Prescriptions for Nurses, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSFR29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-09-18
Reviderad av: Utbildningschef 2019-09-19
Gäller fr.o.m.: 2019-11-04
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- smärta och smärtbehandling
- nutrition och förskrivning av näringsdryck och preparat
- ögonsjukdomar
- infektionssjukdomar
- mag- och tarmsjukdomar samt gynekologi
- sår och sårvård
- hudsjukdomar
- inkontinens
- läkemedels- och hjälpmedelsförskrivning
- stomi och stomivård

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distanskurs via nätet och med campusträffar i form av föreläsningar, gruppuppgifter och seminarier samt tillämpningsövningar.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen och en klinisk examination.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell skriftlig tentamen6,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Klinisk examination1 hpU/G

Kurslitteratur

Dehlin, O., & Rundgren, Å. (2014). Geriatrik. Lund: Studentlitteratur.

FASS, Farmaceutiska specialiteter i Sverige. Läkemedelsindustriföreningen. Tillgänglig via www.fass.se/LIF/startpage

Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket. Tillgänglig via www.lakemedelsboken.se/

Simonsen, T., Aarbakke, J., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi 1. Stockholm: Natur & Kultur.

Simonsen, T., & Hasselström, J. (2016). Illustrerad farmakologi 2. Stockholm: Natur & Kultur.

Tillkommer författningar och vetenskapliga artiklar.
Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.