KURSPLAN
Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 högskolepoäng
Social Work, Profession and Discipline, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSKG19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-01-29
Reviderad av: Utbildningschef 2019-06-12
Gäller fr.o.m.: 2019-08-20
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Delkurs 1Delkurs 2

Färdighet och förmåga

Delkurs 1Delkurs 2

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Delkurs 1Delkurs 2

Innehåll

Delkurs 1
- mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
- etik i socialt arbete
- socialarbetarens roll och funktion
- kommunikation och samspel i grupp
- teorier och begrepp inom socialt arbete
- informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande
- vetenskaplig metod
Delkurs 2
- det sociala arbetets utveckling och föränderlighet nationellt och internationellt
- beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga och juridiska begrepp, teorier och perspektiv inom socialt arbete
- ojämlikhet, salutogena perspektiv och empowerment i förhållande till brukare/klient
- introduktion i vetenskapligt skrivande samt biblioteksinformation med artikelsökning
- organisering av socialt arbete
- introduktion av hur socialt arbete kan bedrivas på individ-, grupp- och samhällsnivå med barn, ungdomar, familjer, äldre, missbruk, funktionsnedsättning och fattigdom som exempel
- vetenskaplig metod

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurs 1 examineras i form av individuell skriftlig tentamen och gruppuppgift som redovisas vid seminarium.

Delkurs 2 examineras i form av individuell skriftlig tentamen, individuell skriftlig inlämningsuppgift samt en gruppuppgift som även redovisas vid seminarium.

Dessutom ingår en muntlig redovisning av fältstudieuppgift.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Delkurs 17 hpU/G/VG
Delkurs 27 hpU/G/VG
Fältstudieuppgift1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier, grupparbeten och fältstudier.

Kurslitteratur

Akademikerförbundet SSR. (2017). Etik i socialt arbete, etisk kod för socialarbetare (elektronisk). Tillgänglig via www.socionomauktorisation.se/yrkesetiska-riktlinjer/

Bie, K. (2009). Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups.

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (3. uppl) Stockholm: Liber.

Bülow, P.H., & Cedersund, E. (2013). Blended Voices and Co-Narration in Cross-Institutional, Multiparty Talk about Return-to-Work. Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, 10(3), 289-316. doi:10.1558/japl.2689

Aktas, Vezir, Nilsson, Marco and Borell, Klas. (2019). Social Scientists under Threat: Resistance and Self-censorship in Turkish Academia. British Journal of Educational Studies, 67, 169–186.
Börjesson, U., Bengtsson, S., & Cedersund, E. (2014). ”You Have to Have a Certain Feeling for This work” Exploring Tacit Knowledge in Elder Care. SAGE open, April-June 2014:1-9.

Eide, T., & Eide, H. (2006). Kommunikation i praktiken; relationer, samspel och etik inom socialt arbete, vård och omsorg. Malmö: Liber.

Lennéer-Axelson, B., & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: Natur & Kultur.

Meeuwisse, A., Sunesson, S., & Swärd, H. (Red.). (2015). Socialt arbete. En grundbok. Stockholm: Natur & Kultur.

Nilsson, B., & Waldemarsson, A-K. (2016). Kommunikation: samspel mellan människor. Stockholm: Natur och Kultur.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber förlag.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.