KURSPLAN
Socialt arbete, äldres livsvillkor och omsorg, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Life Conditions and Care of Older People, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2021
Kurskod: HSLR20
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-01-14
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs inom följande områden kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- aspekter på äldres roll i samhället
- anhörigas roll inom äldreomsorgen
- välfärd, välbefinnande och äldreomsorg
- genusperspektiv i socialt arbete med äldre
- äldreomsorg i ett mångkulturellt samhälle

Undervisningsformer

Kursen ges som en webbaserad distanskurs med ett obligatoriskt onlineseminarium.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i Socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen, 210 hp alt. Social omsorgsexamen, 120 p/180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av två skriftliga individuella uppgifter, samt aktivt deltagande i onlineseminarium där det ingår att kritiskt granska varandras arbeten.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell inlämningsuppgift I1,5 hpU/G
Individuell inlämningsuppgift II5 hpU/G/VG
Seminarium1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatoriskt deltagande vid angivna moment i kursens webbplattform.

Kurslitteratur

Andersson, L. (Red.) (2013). Socialgerontologi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Edebalk, P-G. (2016). Den ”nya äldreomsorgen” i Sverige. Om framväxten 1965-1993. Lund, Sverige: Socialhögskolan. Tillgänglig via www.soch.lu.se/sites/soch.lu.se/files/rrsw_2016-6.pdf

Erlandsson, S., Storm, P., Stranz, A., Szebehely, M., & Trydegård, G-B. (2013). ”Marketising trends in Swedish eldercare: competition, choice and calls for stricter regulation” i Marketisation in Nordic eldercare: A research report on legislation, oversight, extent and consequences. (Red.), Meagher, G., Szebehely, M. Stockholm, Sweden: Department of Social Work, Stockholm university. s. 23-82.

Gunnarsson, E., & Szebehely, M. (2017). Genus i omsorgens vardag. Stockholm, Sverige: Gothia förlag.

Gynnerstedt, K. (2011). ”Tredje åldern – i ett socialt medborgarperspektiv” i Tredje åldern. Sociala aspekter och medborgarskap. (Red.), Gynnerstedt, K., Wolmesjö, M. Malmö: Gleerups, s. 9-31.

Jeppson Grassman, E. (2005). ”Tid, rum, kropp och livslopp” i Kropp, livslopp och åldrande: Några samhällsvetenskapliga perspektiv. (Red.), Grassman, E., Hydén L-C. Lund, Sverige: Studentlitteratur, s. 19-52.

Jönson, H., & Harnett, T. (2015). Socialt arbete med äldre. Stockholm, Sverige: Natur & Kultur.

Krekula, C., & Johansson, B. (Red.). (2018). Introduktion till kritiska åldersstudier. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Närvänen, A-L. (2009). ”Ålder, livslopp, åldersordning” i Åldrande, åldersordning, ålderism. (Red.), Jönson, H. Linköping, Sverige: Linköping University Interdisciplinary Studies no 2009:10, s. 18-29. Tillgänglig via www.liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:223786/FULLTEXT01.pdf

Siverskog, A. (2017). “Att åldras som lhbtq-person”. I Stina Johansson (Red.) Social omsorg i socialt arbete: grunder och fördjupningar. Malmö, Sverige: Gleerups, s. 121-137.

Thelin, A. (2013). Äldrefattigdom: Ekonomisk utsatthet i yngre ålderspensionärers vardag. [Akademisk avhandling] Växjö/Kalmar, Sverigie: Linneaus University Press 189.


Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.