KURSPLAN
Sociologiska perspektiv i socialt arbete, 15 högskolepoäng
Sociological Perspectives in Social Work, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSOK10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29
Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- grundläggande sociologiska perspektiv, teorier och begrepp
- sociala och samhälleliga förändringar såsom globalisering och individualisering
- ett intersektionellt perspektiv
- hälsa, sjukdom och funktionshinder
- vardagsliv och socialt samspel
- livslopp och familj med fokus på ungdomar och äldre
- avvikande beteende och kriminalitet
- mekanismer som genererar ojämlikheter mellan människor
- kvalitativ vetenskaplig metod

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudie.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig tentamen och en individuell skriftlig inlämningsuppgift, fältstudieuppgift i grupp samt seminarium.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individuell tentamen7 hpU/G/VG
Individuell inlämningsuppgift6 hpU/G/VG
Fältstudieuppgift inkl seminarium1 hpU/G
Seminarier1 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid fältstudie.

Kurslitteratur

Borell, K. (2012). Islamofobiska fördomar och hatbrott: En kunskapsöversikt. Stockholm, Sverige: Nämnden för statligt stöd för trossamfund.

Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm, Sverige: Liber.

Giddens, A. (2014). Sociologi. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Mattsson, T. (2015). Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis. Malmö, Sverige: Gleerups.

Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.). (2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Vetenskapliga artiklar och/eller bokkapitel tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.