KURSPLAN
Socialt arbete och det omgivande samhället: teoretiska perspektiv, 7,5 högskolepoäng
Social Work and Society: Theoretical Perspectives, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2015
Kurskod: HSOR25
Fastställd av: Utbildningsrådet 2014-11-10
Reviderad av: Avdelningschef 2015-04-01
Gäller fr.o.m.: 2015-08-24
Version: 2
Diarienummer: 2015/1309 (313) Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- människobehandlande organisationer och dess betydelse för socialt arbete
- nyinstitutionell teori och dess betydelse för socialt arbete
- begreppet handlingsutrymme i relation till socialt arbete
- professionsteori

Undervisningsformer

Kursen genomförs som distansutbildning via nätet med tre campusförlagda tillfällen med föreläsningar och seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Kandidatexamen i Socialt arbete, 180 hp eller Socionomexamen, 210 hp alternativt Social omsorgsexamen, 120 p inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en enskild, skriftlig inlämningsuppgift som presenteras och diskuteras vid ett seminarium. I examinationen ingår också att granska annan students arbete vid seminarium.
Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Närvarobestämmelser:
Obligatorisk närvaro vid tre campusförlagda moment samt obligatoriskt deltagande i interaktiva och internetbaserade moment.

Kurslitteratur

Austin M. J., & Ciaassen J. (2008). Implementing Evidence-Based Practice in Human Service Organizations: Preliminary lessons from the frontlines, Journal of Evidence-Based Social Work, 5 (1-2), 271-293.
DiMaggio, P., & Powell, W. (1983).The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and
Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48, 147-160.
Grape, O., Blom, B., & Johansson, R. (2006). Organisation och omvärld – nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer. Lund: Studentlitteratur.
Hasenfeld, Y. (Ed.) (2010). Human Services as Complex Organizations. London: Sage.
Johansson, S., Dellgran, P., & Höjer, S. (Red.). (2015). Människobehandlande organisationer: villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur.
Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.
Stevenson, J.F., Florin, P., Mills, D.S., & Andrade, M. (2002). Building evaluation capacity in human service organizations: a case study. Evaluation and program planning, 25 (23), 233–243.
Svensson, L. G., & Evetts, J. (Red.). (2010). Sociology of Profession: Continental and Anglo-Saxon Traditions. Göteborg: Daidalos.
Ytterligare vetenskapliga artiklar tillkommer.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.