KURSPLAN
Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Social- and Welfare Policy, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2019
Kurskod: HSSK10
Fastställd av: Utbildningschef 2013-05-20
Reviderad av: Utbildningsrådet 2018-09-04
Gäller fr.o.m.: 2018-08-27
Version: 5
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Kursen behandlar:
- den svenska välfärdsstatens framväxt
- det nutida svenska välfärdssystemet och dess relation till olika gruppers levnadsbetingelser samt välfärdens ojämlika fördelning
- välfärdssystemets framtida förändringar och utmaningar såsom demografisk utveckling, medborgarskap, marknadisering
- introduktion av det svenska socialförsäkringssystemet i ett samhällsperspektiv
- fattigdom i dagens samhälle i ett nationellt och internationellt perspektiv
- jämförelse mellan olika välfärdssystem i ett internationellt perspektiv
- svenska stats- och kommunförvaltning och politisk organisation samt EU:s organisation och funktion

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och fältstudier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om 15 hp i socialt arbete eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen, en individuell inlämningsuppgift och en inlämningsuppgift i grupp.

Kursen examineras av lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier, grupparbeten och fältstudier av omfattningen 1 dag.

Kurslitteratur

Daly, M. (2011). Welfare. Cambridge: Policy Press.

Swärd, H., Edebalk, P.G., & Wadensjö, E. (2013). Vägar till välfärd - idéer, inspiratörer kontroverser, perspektiv. Liber.

Ett skönlitterärt verk med socialpolitisk anknytning och vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Övriga läromedel

Jönköpings Högskolebibliotek. Sök- och skrivhjälp. [Hämtad 2014-04-08]. http:// hj.se/bibl/sok---skrivhjalp.html