KURSPLAN
Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II, 15 högskolepoäng
Social Work, Applied Studies II, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HSTN16
Fastställd av: Utbildningschef 2016-03-11
Gäller fr.o.m.: 2016-08-22
Version: 1
Diarienummer: 2016/1184 (313) Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

Kursen behandlar:
- det sociala arbetets organisering
- yrkesroll och professionalitet
- samverkan och samarbete
- delaktighet och brukarinflytande
- interaktion/möte/förhållningssätt
- etik
- sociala processer och problem
- åtgärder, metoder och teorier inom socialt arbete
- utredning och dokumentation
- den egna läroprocessen

Undervisningsformer

Kursen bedrivs i form av handledda verksamhetsförlagda studier och seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete 15 hp, Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp, Socialrätt 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp samt genomgångna kurser Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå 7,5 hp, Socialt förändringsarbete med individ och nätverk 15 hp, Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I 7,5 hp och Samtal i socialt arbete 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras med två individuella skriftliga uppgifter.

Ytterligare krävs intyg av handledare om fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination15 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Kursen omfattar 400 timmar varav minst 350 timmar obligatorisk närvaro på verksamhetsförlagd utbildningsplats. Dessutom obligatorisk närvaro på två seminarier.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Akademikerförbundet SSR. (2011). Etik i socialt arbete, etisk kod för socialarbetare (Elektronisk). (Hämtad 2015-02-12).
http:www.socionomauktorisation.se/yrkesetiska-riktlinjer/

Bie, K. (2009).
Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups.

Pettersson, U. (Red.). (2013).
Etik och socialtjänst: om förutsättningar för det sociala arbetets etik. Malmö: Gleerups.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013).
Etikboken. Etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur.

Svensson, K., Johnsson, E., & Laanemets, L. (2008).
Handlingsutrymme - Utmaningar i socialt arbete.// Stockholm: Natur & Kultur.

Valbar fördjupningslitteratur inom aktuellt verksamhetsområde

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.