KURSPLAN
Team Collaboration in Changing Organisations, 7,5 högskolepoäng
Team Collaboration in Changing Organisations, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HTCR20
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-03-31
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Department of Social Work
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: HS1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- theoretical perspectives and models concerning teamwork and collaboration within and between professions and organisations
- the role of the service user/patient in collaboration
- professional and multi-professional teamwork in terms of role, identity and power
- team development and team collaboration within and between various organisations
- current research on teamwork in developing organisations
- future challenges for teamwork in developing organisations

Undervisningsformer

The course is a web-based course and implemented through online distance learning.

Undervisningen bedrivs på engelska.

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a Bachelor’s degree (i.e the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) within health and caring sciences, behavioural science, social work, or educational sciences (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Examination of the course will be based upon seminars and a written assignment.

A university assistant professor/senior lecturer serves as the course examiner.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Individual written assignment5,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Seminars2 hpU/G

Kurslitteratur

Payne, M. (2000). Teamwork in multiprofessional care. Basingstoke, England: Palgrave.

Additional scholarly articles will be used.
The most recent editions of the course literature should be used.