KURSPLAN
Tillämpning av aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer, 4,5 högskolepoäng
Applied Occupational Based Health Promoting Methods for Older Persons, 4.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HTHN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2020-03-17
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för rehabilitering
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: TR1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Arbetsterapi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- arbetsterapeutisk processmodell
- aktivitetsbaserade/aktivitetsfokuserade hälsofrämjande metoder
- grupprocesser

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av planering och praktiskt genomförande av aktivitetsbaserat/aktivitetsfokuserat hälsofrämjande program för och med en grupp äldre personer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser motsvarande 60 hp från kurserna Arbetsterapi i yrke och forskning 30 hp, Aktivitet och utveckling genom hela livet 30 hp och/eller Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom 30 hp (eller motsvarande kunskaper). Dessutom krävs genomgången distanskurs Aktivitetsbaserade hälsofrämjande metoder för äldre personer 1,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras i form av aktivt deltagande i planering och genomförande av aktivitetsbaserat/aktivitetsfokuserat hälsofrämjande program samt en individuell reflektionsuppgift.

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Planering och genomförande av hälsofrämjande gruppverksamhet3 hpU/G
Individuell reflektionsuppgift1,5 hpU/G

Kurslitteratur

Fischer, A.G., & Marterella, A. (2019). Powerful Practice. A Model for Authentic Occupational Therapy. Fort Collins, CO: Center for Innovative OT Solutions (CIOTS).

Scaffa, M.E., Reitz, S.M., & Pizzi, M.A. (2010). Occupational therapy in the promotion of health and wellness. Philadelphia, PA: F.A. Davis. Tillgänglig via
ebookcentral-proquest-com.proxy.library.ju.se/lib/jonhhebooks/detail.action?docID=668921

Vetenskapliga artiklar och annat instuderingsmaterial tillkommer.