KURSPLAN
Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 högskolepoäng
Person-Centred Nursing Care in Practice, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HTPN19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-04-02
Reviderad av: Utbildningschef 2020-01-30
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- teorier, modeller, begrepp och metoder inom omvårdnad
- etik
- lagar och författningar
- förebyggande, rehabiliterande och palliativ omvårdnad
- tillämpning av omvårdnadsprocessen samt dokumentation i komplexa omvårdnadssituationer inom allmänsjuksköterskans kompetensområde
- principer, metoder och tekniker i omvårdnad
- läkemedelshantering
- informationsteknik
- interprofessionell teamsamverkan
- kompetensutveckling
- metodförbättring och kvalitetssäkring
- vårdmiljö

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagda studier inklusive seminarier, tillämpning i laborativ miljö, seminarier samt uppgifter som bearbetas individuellt eller i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 75 hp inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Introduktion till omvårdnad, 7,5 hp, Personcentrerad omvårdnad I, 15 hp och Personcentrerad omvårdnad II, 15 hp eller motsvarande samt genomgången kurs Ledarskap i personcentrerad omvårdnad, 7,5 hp och Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras genom en examination i laborativ miljö och en individuell skriftlig reflektion samt en individuell skriftlig inlämningsuppgift inklusive seminarium. Som underlag för examinationen ingår även VFU-handledarens bedömning av studenten.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination i laborativ miljö0,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Individuell skriftlig reflektion0,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift inkl seminarium0,5 hpA/B/C/D/E/FX/F
Verksamhetsförlagd utbildning, 7 veckor10,5 hpU/G
Verksamhetsförlagd utbildning, 2 veckor3 hpU/G

Övrigt

Verksamhetsförlagd utbildning genomförs enligt Peer-Learningmodellen.
Totalt 288 timmar ska vara jämnt fördelat över VFU-perioden varav minst 224 timmars närvaro ska ske inom kursens sju första veckor och minst 64 timmar under kursens senare 2-veckorsplacering.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning
Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Almås, H. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 1. Stockholm: Liber AB.

Almås, H. (Red.). (2011). Klinisk omvårdnad 2. Stockholm: Liber AB.

Arman, M., Dahlberg, K., Ekebergh, M., Rytterström, P. ,& Ranheim, A. (Red.). (2015) Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Berglund, M., & Ekebergh, M. (Red.). (2015). Reflektion i lärande och vård. Lund: Studentlitteratur.

Boman, L., & Wikström, L. (2014). Medicinsk teknik Teori, planering och genomförande. Lund: Studentlitteratur.

Ehrenberg, A., & Wallin L. (2014). Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Ekman, J. (Red.). (2014). Personcentrering i hälso- och sjukvård: Från filosofi till praktik. Stockholm: Liber.

Friberg, F., & Öhlén, J. (2014). Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt. Lund: Studenttlitteratur.

Hagren, B. (2016). Läkemedelsräkning med interaktiva övningsuppgifter. Lund: Studentlitteratur.

Jahren Kristoffersen, N., Nortvedt, F., Skaug E-A., Leksell, J., & Källström Karlsson, I. (Red.). (2016). Praktiska grunder för omvårdnad. Stockholm: Liber.

Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur.

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken - Etik för vårdande yrken, Lund: Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red.). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Lagar och författningar samt vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.