KURSPLAN
Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Evaluation and Quality Assurance, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HUKS25
Fastställd av: Utbildningschef 2015-03-30
Reviderad av: Utbildningsrådet 2018-05-09
Gäller fr.o.m.: 2018-11-05
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: A1F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- vetenskapliga kunskapsbegrepp
- evidensbaserat socialt arbete
- kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga metoder som används för utvärderings- och kvalitetsarbete
- metoder/modeller/design för kvalitetsarbete
- metoder/modeller/design för utvärdering
- rapportskrivning
- brukarperspektiv i kvalitets- och utvärderingsarbete

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avslutade kurser inom socialt arbete om 127,5 hp, inklusive Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation 7,5 hp eller motsvarande. Dessutom krävs avslutade kurser i Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt 7,5 hp och Socialrätt 7,5 hp. Därutöver krävs genomgångna kurser i Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning 15 hp eller motsvarande, och Socialt arbete examensarbete 15 hp samt genomgångna kurser i socialt arbete på avancerad nivå om ytterligare 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras med en skriftlig individuell tentamen inklusive granskning av annan students arbete och en granskning av utvärderingsrapporter som presenteras och diskuteras vid ett seminarium.
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen5 hpU/G/VG
Seminarium utvärderingsrapporter2,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kurslitteratur

Blom, B., Morén, S., & Nygren, L. (2011). Utvärdering i socialt arbete. Utgångspunkter, modeller och användning. Stockholm: Natur & Kultur.

Dahlgren, L., & Sauer, L. (Red). (2009). Att forska i socialt arbete. Utmaningar, förhållningssätt och metoder. Lund: Studentlitteratur.

Jacobsen, I. D. (2007). Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, O. (1999). Utvärdering - mer än metod: tankesätt och synsätt i utvärderingsforskning; en översyn. Stockholm: Svenska Kommunförbundet.

Olsson, J., & Svensson, C. (2005). Gör och lär: ett smakprov på förbättringskunskapens teori och praktik i hälso- och sjukvården. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Oscarsson, L. (2009). Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Rönnmark, L. (Red.). (2011). Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. Vetenskap för profession. nr 18, 2011. Borås: Borås Högskola. [Hämtad 2013-04-22]. http/hdl.handle.net/2320/9503

Socialstyrelsen. (2006). Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling. Stockholm: Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen. (2011). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling. Stockholm: Socialstyrelsen.

Svensson, L., Brulin, G., Jansson, S., & Sjöberg, K. (2009). Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur.

Tillkommer:
Vetenskapliga artiklar.
Valbar fördjupningslitteratur inom valt utvärderingsområde och/eller vald utvärderingsmetod, omfattning ca 500 sid.
Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.