KURSPLAN
Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I, 7,5 högskolepoäng
Social Work, Applied Studies I, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HV1N16
Fastställd av: Utbildningsrådet 2016-03-11
Reviderad av: Avdelningschef 2020-03-20
Gäller fr.o.m.: 2020-08-24
Version: 5
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- socialtjänstens organisation
- utredningsprocessen i ärenden inom socialtjänsten, från anhängiggörande till avslutat ärende
- sekretess
- rollen som myndighetsutövare
- samverkan
- vistelsebegreppet och dess innebörd
- rättssäker dokumentation och dess betydelse för såväl enskild som myndighet
- ansökan/anmälan
- beslut och beslutsformuleringar
- upprättande av vårdplan och genomförandeplan
- uppföljning av ärenden och insatser
- kommunicering och delgivning
- avslag och besvärshänvisning
- omprövning, överklagan och överprövning
- informationsinhämtning genom samtal
- mandat att fatta beslut, delegationsordning
- tillsyn och rättssäkerhet

Undervisningsformer

Kursen bedrivs i form av handledda verksamhetsförlagda studier, seminarier samt närvaro vid nämndsammanträde.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Socialt arbete, profession och kunskapsområde, 15 hp, Socialt arbete, social- och välfärdspolitik, 7,5 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Psykologiska perspektiv i socialt arbete, 15 hp, Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete, 15 hp samt genomgångna kurser Civilrätt 7,5 hp, Förvaltningsrätt, 7,5 hp, Socialrätt, 7,5 hp och Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Kursen examineras i form av enskilda uppgifter som redovisas och diskuteras vid seminarium samt enskild skriftlig uppgift.

Ytterligare krävs av handledare intyg på fullgjord verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpU/G/VG

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro om 200 timmar på verksamhetsförlagd utbildningsplats inklusive seminarier och examination.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier
Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när han/hon tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/
oskicklighet får studenten inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Kurslitteratur

Akademikerförbundet SSR. (2017). Etik i socialt arbete. Etisk kod för socialarbetare. Stockholm: Akademikerförbundet SSR.

Bie, K. (2009). Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups.

Bryman, A. (2016). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm, Sverige: Liber.

Fridström Montoya, T. (red.). (2018). Juridik för socialt arbete. Malmö: Gleerups.

Norström, G., & Thunved, A. (2017). Nya Sociallagarna. Stockholm: Norstedts Juridik AB.

Pettersson, U. (red.) (2018). Etik och socialtjänst: Om förutsättningarna för det sociala arbetets etik. Malmö: Gleerups.

Ponnert, Lina & Svensson, Kerstin (2019) Socionomen i myndigheten. Malmö: Gleerups

Socialstyrelsen. (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen.

Topor, A. & Borg, M. (2011). Relationer som hjälper. Lund: Studentlitteratur

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.