KURSPLAN
Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 högskolepoäng
Student Supervision in Practice Setting I, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HVEN17
Fastställd av: Utbildningschef 2016-09-13
Reviderad av: Utbildningschef 2017-09-19
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 3
Diarienummer: 2017/3739 (313) Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- kunskapssyn och värdegrund
- pedagogiska teorier och modeller i studenthandledning
- lagar och förordningar
- styrdokument som reglerar högskoleutbildningar
- handledningsprocesser
- utvärdering och bedömning
- etik

Undervisningsformer

Campuskurs:
Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp på campus.
Distanskurs:
Kursen genomförs som nätbaserad kurs och består av inspelade föreläsningar, seminarier samt uppgifter som bearbetas individuellt och i grupp .

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt högskoleexamen inom området vård, socialt arbete eller motsvarande om minst 120 hp samt två års yrkeserfarenhet.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig rapport, skriftlig granskning av två rapporter samt seminarier.

Examinator är lektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Övrigt

Kursen är en valbar kurs inom följande huvudområden: arbetsterapi, biomedicinsk laboratorievetenskap, ortopedteknik, radiografi, socialt arbete och oral hälsovetenskap.

Kurslitteratur

Bie, K. (2007). Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups.

Cajvert, L. (2016). Studenthandledning under verksamhetsförlagd utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Hedin, A., & Svensson, L. (2011). Nycklar till kunskap: om motivation, handling och förståelse i vuxenutbildning. Lund: Studentlitteratur.

Högskolelag (SFS 1992:1434). Stockholm: Utbildningsdepartementet. [Hämtad 2016-09-09] http:www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921434.

Lauvås, P., & Handal, G. (2015).
Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur.

Selander, U-B., & Selander, S. (2015).
Professionell handledning//. Lund: Studentlitteratur.


Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.

Vetenskapliga artiklar och rapporter inom ämnesfältet tillkommer.