KURSPLAN
Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, 7,5 högskolepoäng
Research methods, Intermediate Course, 7.5 credits
Kursplan för studenter vår 2020
Kurskod: HVFC19
Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-02-15
Reviderad av: Utbildningschef 2017-11-08
Gäller fr.o.m.: 2018-01-22
Version: 6
Diarienummer: 2017/4369 (313) Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- vetenskapsteoretiska utgångspunkter för val av metod
- forskningsetiska principer
- forskningsdesigner
- vetenskaplig kvalitet

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar individuellt och i grupp.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp i Omvårdnad inklusive avslutad Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av en skriftlig individuell tentamen samt skriftlig inlämningsuppgift i grupp inklusive seminarium

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen4 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftlig inlämningsuppgift (grupp) inkl. seminarium3,5 hpU/G

Kurslitteratur

Ejlertsson G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Friberg, F. (Red). (2012). Dags för uppsats –vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.

Henricson, M. (red.). (2012). Från idé till examination – vetenskaplig teori och metod. Lund: Studentlitteratur

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Senaste upplagan av kurslitteratur skall användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.Diarienummer
HHJ Dnr 908/2009 ad 6
Avdelningen för omvårdnad