KURSPLAN
Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning, 15 högskolepoäng
Theory of Science and Research Methodology and Specialisation in Social Work, 15 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HVFN10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-05-29
Reviderad av: Avdelningschef 2020-06-15
Gäller fr.o.m.: 2020-08-17
Version: 8
Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området
Ämnesgrupp: SS2
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Socialt arbete

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- vetenskapsteori och vetenskapens historia
- kvalitativa metoder
- kvantitativa metoder
- forskningsprocessen
- ämnesfördjupning
- datorbaserade övningar
- uppsats-PM

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier samt datalaborationer.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 120 hp (termin 1-4) inom socionomprogrammet samt genomgångna kurser i socialt arbete om 30 hp inom socionomprogrammet eller motsvarande kunskaper.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Delkurserna Vetenskapsteori och kvantitativ metod och Vetenskapsteori och kvalitativ metod examineras genom två individuella skriftliga tentamina. Ämnesfördjupningen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i par. Uppsatsplanen examineras med en skriftlig inlämningsuppgift i par.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Vetenskapsteori och kvantitativ metod4,5 hpU/G/VG
Vetenskapsteori och kvalitativ metod4,5 hpU/G/VG
Ämnesfördjupning4 hpU/G/VG
Uppsatsplan2 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Obligatorisk närvaro vid seminarier.

Kurslitteratur

Brace, N.,Kemp, R., & Snelgar, R. (2016). SPSS for psychologists. Hampshire: Palgrave Macmillan.

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö, Sverige: Liber.

Ejlertsson, G. (2013). Statistik för hälsovetenskaparna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Hartman, S. (2003). Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter. Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Kvale, S., & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Sverige: Studentlitteratur.

Padgett, D. (2008). Qualitative Methods in Social Work Research. Los Angeles, CA: Sage Publications.

Rienecker, L ., & Jørgensen, S. P. (2019). Att skriva en bra uppsats. Stockholm, Sverige: Liber.

Strömqvist, S. (2009). Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö, Sverige: Gleerups.

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig via www.vr.se

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.