KURSPLAN
Våld i nära relationer bland äldre, 4,5 högskolepoäng
Abuse in Close Relationships in Older Populations, 4.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HVNG10
Fastställd av: VD 2020-05-05
Gäller fr.o.m.: 2020-06-08
Version: 1
Diarienummer: Institutet för gerontologi
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G1N
Huvudområde: Gerontologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- definitioner av våld i nära relationer bland äldre
- förklaringar till våld
- den dubbla utsattheten
- upptäckt av våld i nära relationer bland äldre
- bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
- lagar och författningar
- närståendeperspektiv

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av distanskurs via nätet med föreläsningar och gruppdiskussioner.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras i form av gruppdiskussion samt skriftlig individuell inlämningsuppgift.
Kursen examineras av universitetsadjunkt.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Gruppdiskussion2 hpU/G
Skriftlig individuell inlämningsuppgift2,5 hpU/G

Kurslitteratur

Heimer,G., Björck, A., Albért, U., & Haraldsdotter, Y. (2019). Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund, Sverige: Studentlitteratur

Moser Hällen, L., & Sinisalo, E. (2018). Våld i nära relationer. Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Stockholm, Sveige: Liber förlag.

Socialstyrelsen (2014). Blånader och silverhår. Stockholm, Sverige: Socialstyrelsen

Tillkommer vetenskapliga artiklar.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.