KURSPLAN
Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5 högskolepoäng
Scientific Intermediate Course in Oral Health, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HVOK12
Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-10-04
Reviderad av: Avdelningschef 2016-11-10
Gäller fr.o.m.: 2016-12-12
Version: 7
Diarienummer: HHJ 2016/4300-313 Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: TO1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Oral hälsovetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- litteraturöversikt som metod
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- forskningsprocessen
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- analytisk statistik
- framtagande av en projektplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Oral hälsovetenskap inklusive avslutad Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av fyra individuella/parvisa inlämningsuppgifter, varav tre redovisas vid seminarium.

Examinator
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

DePoy, E. (2015). Introduction to Research - Understanding and Applying Multiple Strategies. Elsevier Mosby. St Louis.

Ejlertsson,G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg,C., & Wengström,Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.

Henricson. M. (2012). Vetenskaplig Teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Patel,R., & Davidsson,B. (2011). Forskningsmetodikensgrunder.Lund: Studentlitteratur.

Wahlgren.L. (2013). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Hämtad2016-11-09]. http://www.codex.vr.se.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.