KURSPLAN
Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad, 7,5 högskolepoäng
Science and research methods in nursing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HVON10
Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-11-05
Gäller fr.o.m.: 2020-09-21
Version: 1
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- vetenskapsteoretiska utgångspunkter av betydelse för kunskapsutveckling inom omvårdnad
- forskningsprocessen
- forskningsetiska principer
- forskningsdesign
- vetenskaplig kvalitet
- kvantitativ analys
- kvalitativ analys

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser inom termin 1, 2 och 3 eller motsvarande kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad, 3hp samt Psykologi för sjuksköterskor 4,5hp. Termin 2 omfattar Mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor, 7,5hp, Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation, 7,5hp samt Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet, 15hp. Termin 3 omfattar Omvårdnad vid sviktande hälsa, 15hp och Människans sjukdomar och farmakologi, 15hp. Vidare krävs genomgångna kurser inom termin 4 eller motsvarande kunskaper. Termin 4 omfattar Hälsa och välfärd i ett föränderligt samhälle 4,5hp, Palliativ omvårdnad 4,5 hp, Psykiatrisk omvårdnad 7,5hp, Gerontologisk och geriatrisk omvårdnad 9hp samt Hälsa och hälsoproblem hos barn och familjer 4,5hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form av skriftlig individuell tentamen, seminarier inklusive skriftliga inlämningsuppgifter samt plan för examensarbete.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Skriftlig individuell tentamen3 hpA/B/C/D/E/FX/F
Skriftliga inlämningsuppgifter inkl. seminarier2 hpU/G
Plan för examensarbete inkl. seminarium2,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Ejlertsson, G. (2019). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Friberg, F. (Red). (2017). Dags för uppsats – vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, A. (2016). Omvårdnad på akademisk grund. Stockholm, Natur och Kultur

Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Sherwood, G., & Barnsteiner, J. (2013). Kvalitet och säkerhet inom omvårdnad: Sex grundläggande kärnkompetenser. Studentlitteratur: Lund.

Senaste upplaga av kurslitteraturen ska användas.

Vetenskapliga artiklar samt annat material tillkommer.