KURSPLAN
Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning mot pediatrisk omvårdnad, 7,5 högskolepoäng
Clinical Placement within the Field of Pediatric Nursing, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HVOR29
Fastställd av: Utbildningsrådet 2018-10-23
Reviderad av: Avdelningschef 2019-10-02
Gäller fr.o.m.: 2020-01-20
Version: 2
Diarienummer: Avdelningen för omvårdnad
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Utbildningsområde: Vård
Ämnesgrupp: OM1
Fördjupning: A1N
Huvudområde: Omvårdnad

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områden nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- barnsjukvårdens organisation och arbetssätt
- omvårdnad vid ohälsa hos barn och ungdomar och komplexa vårdsituationer
- barnsjuksköterskans ansvar för att leda omvårdnaden
- kliniska bedömningar och beslutsfattande i relation till vanligt förekommande problem och frågeställningar vid ohälsa bland barn och ungdomar
- etiska aspekter inom barnsjukvård
- kritiskt reflekterande förhållningsätt i omvårdnaden

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av verksamhetsförlagd utbildning och seminarier.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd eller Godkänd.

Kursen examineras genom en individuell inlämningsuppgift som redovisas vid ett seminarium. Som underlag för examinationen ingår även handledarens bedömning av studenten i de verksamhetsförlagda studierna.

Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Verksamhetsförlagd utbildning6 hpU/G
Individuell inlämningsuppgift1 hpU/G
Seminarium0,5 hpU/G

Övrigt

Närvarobestämmelser
Verksamhetsförlagd utbildning omfattar minst 160 timmar.

Tillfälligt avbrytande av verksamhetsförlagda studier

Hälsohögskolan får avbryta en students medverkan i verksamhetsförlagd utbildning eller annan praktisk verksamhet under pågående kurs om en student visar grov olämplighet/oskicklighet när hen tillämpat sina färdigheter på människor. En student vars verksamhetsförlagda utbildning eller annan praktisk verksamhet har avbrutits på grund av grov olämplighet/oskicklighet får inte delta i kursen på nytt innan kursansvarig eller examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som behövs. I samband med beslut om avbrytande ska i beslutet anges på vilka grunder avbrottet är baserat. Efter beslutet ska även en individuell plan fastställas för studenten i vilken ska framgå vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan räkna med, hur kontrollen ska gå till, när den första kontrollen ska äga rum och när eventuella nya kontroller får äga rum.

Begränsningar av antalet tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning

Avbrott på VFU eller annan klinisk/praktisk verksamhet på grund av grov oskicklighet räknas som ett underkänt tillfälle. Student som bedöms underkänd på tre VFU placeringar i samma kurs måste avbryta sina studier i den aktuella utbildningen. En student som blivit underkänd tre gånger på VFU ska erbjudas samtal med studievägledare.

Kurslitteratur

Arman, M., Dahlberg, K., & Ekebergh, M. (Red). (2015). Teoretiska grunder för vårdande. Stockholm: Liber.

Edberg, A.K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, F., & Öhlén, J. (Red.). (2014). Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Hallström, I., & Lindberg, T. (Red.). (2015). Pediatrisk Omvårdnad. Stockholm: Liber.

Hanséus, K., Lagercrantz, H., & Lindberg, T. (2012). Barnmedicin. Lund: Studentlitteratur.

Hwang, P. & Nilsson, B. (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur.

Jacksson, K., & Wigert, H. (2013). Familjecentrerad neonatalvård. Lund: Studentlitteratur.

Lundeberg, S., & Olsson, G.L. (Red.). (2016). Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur.

Raphael-Grimm, T. (2015). The Art of Communication in Nursing and Health Care. New York: Springer publishing company.

Tamm, M. (2012). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur.

Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och referenslitteratur tillkommer.

Senaste upplaga av kurslitteraturen skall användas.