KURSPLAN
Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi, 7,5 högskolepoäng
Scientific Intermediate Course in Radiography, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: HVRN13
Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-10-04
Reviderad av: Avdelningschef 2016-11-10
Gäller fr.o.m.: 2016-12-12
Version: 6
Diarienummer: HHJ 2016/4301-313 Avdelningen för naturvetenskap och biomedicin
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Medicinska området
Ämnesgrupp: ME1
Fördjupning: G2F
Huvudområde: Radiografi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten, inom områdena nedan, kunna:

Kunskap och förståelse

Färdighet och förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Innehåll

- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- litteraturöversikt som metod
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- forskningsprocessen
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- analytisk statistik
- framtagande av en projektplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

?

Undervisningsformer

Kursen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 142,5 hp inom Röntgensjuksköterskeprogrammet 180hp varav avslutade kurser inom huvudområdet radiografi om 63 hp inklusive Vetenskaplig grundkurs 7,5 hp samt medicinska kurser om 37,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, FX eller F.

Kursen examineras i form fyra individuella/parvisa inlämningsuppgifter, varav tre redovisas vid seminarium.

Examinator
Kursen examineras av universitetslektor.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Examination7,5 hpA/B/C/D/E/FX/F

Kurslitteratur

Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.

DePoy, E.(2015). Introduction to Research - Understanding and Applying Multiple Strategies. Elsevier Mosby. St Louis.

Ejlertsson, G. (2012). Statistik för hälsovetenskapen. Lund: Studentlitteratur.

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.

Henricson M (2012). Vetenskaplig Teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.

Wahlgren. L. (2013). SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. [Hämtad 2016-11-09]. http://www.codex.vr.se.

Senaste upplagan av kurslitteraturen ska användas.

Tillkommer vetenskapliga artiklar.