KURSPLAN
Arbetsrätt I, 7,5 högskolepoäng
Labour Law I, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LA2G19
Fastställd av: Utbildningschef 2019-05-14
Reviderad av: Utbildningschef 2020-09-18
Gäller fr.o.m.: Hösten 2020
Version: 2
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Juridiska området
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G1N

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa goda kunskaper om de rättsregler som utgör det arbetsrättsliga området samt grunderna inom det internationella regelverket på området och dess påverkan på svensk rätt
- visa förståelse för samspelet mellan arbetsmarknadens olika parter i den s.k. ”svenska modellen”
- visa förståelse för den historiska utvecklingen inom arbetsrätten och områdets starka politiska förankring

Färdighet och förmåga

- analysera och utreda faktiska arbetsrättsliga situationer i enlighet med gällande rätt och identifiera de normer som kommer till användning
- föra en god juridisk argumentation med utgångspunkt och stöd i de inom området vedertagna rättskällorna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- kritiskt granska utformningen av rättsområdet och därigenom uppvisa förmåga till ett självständigt kritiskt förhållningssätt
- skilja på att följa gällande rätt och att föra rättspolitiska resonemang

Innehåll

Kursen syfte är att ge goda kunskaper om den svenska arbetsrätten samt EU-rättsliga rättsakter som påverkar den.

Kursen är särskilt inriktad på att belysa följande frågor:

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällsvetenskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska B/Svenska som andraspråk B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag (eller motsvarande kunskaper).

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier samt en individuell skriftlig tentamen där tillåtna hjälpmedel är valfri okommenterad författningstext och kurslitteratur.

För bedömning ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på individuell skriftlig tentamen.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle. Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarier2,5 hpU/G
Individuell skriftlig tentamen5 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen ska ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

I den mån en nyare upplaga av kurslitteraturen har hunnit komma ut innan eller i anslutning till kursstart ska den nyare upplagan användas. Studenterna förväntas även ha tillgång till aktuell lagtext samt rättsfall som anges under kursen.


Kurslitteratur
Iseskog, Tommy (2020). Personaljuridik. (33 uppl.) Stockholm: Norstedts Juridik AB. 1232 s.

Rasmussen, Maria, Garpe, Bengt, Göransson, Håkan Gabinus & Del Sante, Naiti (red.) (2020). Arbetslagstiftning: lagar och andra författningar som de lyder 1 juli 2020. Stockholm: Norstedts juridik. 659 s. (Alternativt relevant okommenterad lagstiftning utskriven från databas.)

Utöver angiven kurslitteratur kan artiklar, bokkapitel, rättsfall etc tillkomma enligt kursansvarigs anvisningar.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.

Referenslitteratur
Bernitz, Ulf (2020). Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. (15 uppl.) Stockholm: Norstedts juridik.

Eklund, Ronnie & Källström, Kent (Red.) (2016). Rättsfallssamling i arbetsrätt. 6 uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Göransson, Håkan Gabinus & Del Sante, Naiti (2018). Diskrimineringslagen: en lärobok. 1 uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Iseskog, Tommy (2011). Uppsägning av personliga skäl. 8 uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Källström Kent, Malmberg Jonas & Öman Sören (2019). Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok. (2 uppl.) Uppsala: Iustus förlag.

Sigeman, Tore & Sjödin, Erik (2017). Arbetsrätten: en översikt. 7 uppl. Stockholm: Norstedts juridik.

Litteraturreferenser – så skriver du
http://ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
Finns i kursens aktivitet på lärplattformen.