KURSPLAN
Arbetsrätt II, 7,5 högskolepoäng
Labour Law II, 7.5 credits
Kursplan för studenter höst 2020
Kurskod: LA2K17
Fastställd av: Utbildningschef 2017-06-19
Reviderad av: Utbildningschef 2019-05-14
Gäller fr.o.m.: Hösten 2019
Version: 3
Utbildningsnivå: Grundnivå
Utbildningsområde: Juridiska området
Ämnesgrupp: JU1
Fördjupning: G1F

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

- visa kunskap om de juridiska normer och regler som utgör det arbetsmiljömässiga området inklusive rehabilitering
- visa kunskap om delegering av arbetsmiljöansvar och ansvarets konsekvenser
- visa kunskap om arbetsgivares skyldigheter och ansvar inom området rehabilitering
- visa förståelse för samspelet mellan rehabiliteringens olika parter såsom arbetsgivaren, arbetstagaren, företagshälsovård, primärvård, Försäkringskassan, fackförbund och Arbetsförmedlingen

Färdighet och förmåga

- analysera arbetsmiljörättsliga situationer med avseende på deras juridiska innehåll, straffrättsliga konsekvenser och det arbetsmiljörättsliga ansvar som finns inom yrkesrollen som arbetsgivarens representant
- tillämpa gällande juridiska normer och regler inom området rehabilitering
- analysera en rehabiliteringsprocess med avseende på sjukskrivningarnas olika skeden samt kunna avgöra vilka insatser som är relevanta

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- uppvisa förmåga att identifiera och förekomma problem vad gäller arbetsmiljön på olika arbetsplatser
- värdera olika informationskanaler inom området rehabilitering och utifrån dessa upprätta en god handlingsplan
- inta ett professionellt förhållningssätt gentemot rehabiliteringens intressenter utifrån ett arbetsgivarperspektiv

Innehåll

Undervisningsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar individuellt och i grupp.

I kursen används digital lärplattform.

Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning/handledning under den tid som angavs för det kurstillfälle som sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning/handledning.

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 37,5 hp inom det samhällsvetenskapliga området och genomgången kurs Arbetsrätt I, 7,5 hp.

Examination och betyg

Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Lärandemålen utgör grunden för undervisningens upplägg, kurslitteraturens sammansättning och examination.

Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i arbetsmiljörätt samt en gruppuppgift inom rehabiliteringsområdet. Båda uppgifterna seminariebehandlas.

För kursbetyget Godkänd krävs minst Godkänd på samtliga examinationer och för kursbetyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

För bedömning skall underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas. En student som fått godkänt betyg på ett examinationsmoment kan inte examineras igen för att höja betyget. Mer information kring bedömning av enskilda lärandemål och kriterier för betygssättning tillhandahålls i studieanvisningar vid kursstart.

En student garanteras minst tre provtillfällen, inklusive ordinarie provtillfälle, för aktuellt kurstillfälle.

Efter att ha blivit underkänd vid examination på samma moment tre gånger har student rätt att på begäran, om möjligt, få därpå följande examination bedömd och betygsatt av ny examinator. Beslut om byte av examinator fattas av utbildningschef.

Om en kurs upphör eller ändras väsentligt erbjuds examination enligt den förutvarande kursplanen vid minst två tillfällen inom ett år efter beslutet.

Poängregistrering av examinationen för kursen sker enligt följande system:
ExaminationsmomentOmfattningBetyg
Seminarium3,5 hpU/G
Individuell skriftlig inlämningsuppgift4 hpU/G/VG

Kursvärdering

Uppföljning av undervisning sker fortlöpande under kursen. Kursvärdering sker vid kursens slut. Kursvärderingen sammanställs och kommenteras av den kursansvarige läraren och om möjligt studentrepresentant/er (kursutvecklare), publiceras på lärplattform samt lämnas till utbildningsadministrationen. Kursvärderingen skall ligga till grund för kommande kursplanering.

Kurslitteratur

I den mån en nyare upplaga av kurslitteraturen har hunnit komma ut innan eller i anslutning till kursstart skall den nyare upplagan användas.

AFS1994:1. Arbetsanpassning och rehabilitering. 15 s. (Kan laddas ned från av.se.)

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. 13 s. (Kan laddas ned från av.se.)

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. (Kan laddas ned från av.se.)

Ekberg, Kerstin (Red.) (2014). Den relativa arbetsförmågan. Teoretiska och praktiska perspektiv. (1 uppl) Lund: Studentlitteratur. 198 s.

Iseskog, Tommy (2019). Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. (8 uppl). Stockholm: Norstedts juridik AB. 157 s.

Iseskog, Tommy (2015) Arbetsmiljöansvar. (12 uppl). Stockholm: Norstedts Juridik. 420 s.

Dessutom kan vetenskapliga artiklar och rapporter samt rättsfall tillkomma enligt lärarens anvisningar.

I den mån en nyare upplaga av kurslitteraturen har hunnit komma ut innan eller i anslutning till kursstart ska den nyare upplagan användas.

Observera att kurslitteraturen kan komma att ändras fram till en månad före kursstart.


Referenslitteratur
Iseskog, Tommy (2016). Psykosocial arbetsmiljö från en rättslig utgångspunkt. (1 uppl). Stockholm: IJK förlag. 149 s.

Ekholm, Jan, Vahlne Westerhäll, Lotta, Bergroth, Alf & Schüldt Ekholm, Kristina (Red.) (2015). Rehabiliteringsvetenskap: rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv. (3 upplagan). Lund: Studentlitteratur. 272 s.


Litteraturreferenser – så skriver du
http:ju.se/bibliotek/sok---skrivhjalp/litteraturreferenser---sa-skriver-du.html

Interaktiva antiplagiatguiden
Informationsmaterial om plagiat på högskolor och universitet
http:
pingpong.hj.se/public/courseId/10128/publicPage.do
Finns även på kursens digitala lärplattform.